"Ikke så at dere valgte meg; det er jeg som har valgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt, og frukt som varer..." /Joh 15, 16/

Innlemmelsen i vår kongregasjon og opplæringen av medlemmene har flere etapper: postulat, novisiat og juniorat. Disse tre trinn skal hjelpe til bedre å forstå vårt kall i hele dets betydning.

Dette er en intensiv forberedelsestid til absolutt hengivelse til Gud for hele livet; en tid med gradvis innøvelse i vår kongregasjons spirituelle og apostoliske oppgaver. Flere års åndelig, allmenn og yrkemessig formasjon bør fortsette hele livet. Denne formasjon hjelper til en uopphørlig, trofast og gledelig tjeneste som varer helt til det endelige møte med Jesus.

Uformel kontakt

 

Jenter som er interessert i klosterlivet og vil bli nærmere kjent med vår livsstil og kongregasjonens virksomhet, gir vi mulighet til å bo en stund i vårt fellesskap.

Aspiranter

 

En ung jente som vil bli mer kjent med vårt liv og virksomheten i vår Kongregasjon kan bli aspirant, det vil si kandidat til klosterlivet. I denne tiden bor hun i sin egen familie. Aspirantsøsteren hjelper kandidaten til å gjøre et valg, gir mulighet til å bli bedre kjent med Kongregasjonen og granske sitt kall.

Postulat

Til postulatet kan det opptas en kandidat som er bevisst om at hun har et kall til livet i vår Kongregasjon og derfor ber om å bli tatt opp i postulatet.

Postulat er en prøvetid. Den skal vare minst 6 måneder. De viktigste forutsetninger for opptagelsen er:

- fri beslutning om å prøve vår livsform

- åndelig, moralsk og sosial skikkethet

- nødvendig fysisk og psykisk helse for å fylle oppgavene i vår Kongregasjon

 - vilje til å leve et fellesliv

Novisiat

Etter postulatet følger novisiatet. Forut for novisiatets begynnelse holdes en 8 dagers retrett. Opptagelsen i novisiatet skjer ved en enkel høytidlighet som kalles ikledning. Novisene får ordensdrakten som vi bærer i vår kongregasjon, med hvitt slør, og et ordensnavn. Dersom de ønsker det, kan de beholde sitt dåpsnavn. Novisene får også overrakt våre Konstitusjoner, de aktuelle Provinsialstatutter og Kirkens tidebønnsbok.

Novistatstiden forbereder novisen til løfteavleggelse og gir en dypere innføring i vår karisma. Novisiatet varer i vår kongregasjon vanligvis ett år. Novisiatet avsluttes med første profess hvor søstrene forplikter seg ved offentlige løfter til iakttakelse av de tre evangeliske råd: gudviet kyskhet, fattigdom og lydighet. Som ytre tegn på professen får søsteren det sorte slør og kongregasjonsmedaljen.

Juniorat

 

Opplæringen som er grunnlagt i postulatet og novisiatet, fortsetter i junioratet som begynner med de tidsbegrensede løfter og varer til avleggelsen av evig profess. De tidsbegrensede løfters varighet er i vår kongregasjon 5 år. De første løfter avlegges for ett år og fornyes deretter to ganger for en varighet av to år. Tegn på vår evige profess er den vigslede ring.

Permanent formasjon

Etter den endelige innlemmelse i vår kongregasjon er hver søster etter Kirkens anvisning forpliktet til å la seg videreopplære. Denne videreopplæring krever fremfor alt:

- en stadig streben etter åndelig vekst

- en relevant religiøs, allmenn og yrkemessig videreutdannelse for en mer virksom oppfyllelse av våre apostoliske og karitative oppgaver

- evnen til i troskap mot kallet og vår kongregasjons karisma å tilpasse seg de skiftende krav og oppgaver som hun møter.