August 2018

Jesu Hjerte bilde, kapellet i St. Elisabethsøstrenes Moderhus, Neisse i Polen

HJERTETS RENHET

„Salige er de rene av hjertet…” (Matt 5,8)

  

Simon Tugwell skrev i sin bok „Saligprisninger.
Meditasjon over den kristne tradisjons tema”: „Hjertets renhet fornyer vår forståelse og gjør oss i stand til å se på andre med ydmykhets ånd, og å se mennesker som gode, og ikke første og fremst som syndere. Hva virker likevel viktigst, det er faktum at renhet hjelper oss til å se synden i Forsynets- og Guds skapelses akts sammenheng. Guido II uttrykker mange ganger i sine „Meditationes” medfølelse med synderne. Grunnen til det, finner han i det faktum at mennesket er godt fra naturens side, og bare dets laster er onde. De, synderne, skader seg selv mye mer enn de skader andre. Så den eneste akseptable holdning til vår neste er medlidenheten, ikke sinne.”

 

Tugwell sier også at hjertets renhet er Den Hellige Ånds gave. Også salmisten ber: „Gud, skap i meg et rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd” (Sal 51,12).

 

I Vita consecrata leser vi: „Det er nettopp Han, Den Hellige Ånd, som fører sjelen inn i fellesskap med Far og med Hans Sønn Jesus Kristus (jfr. 1 J 1,3), fellesskapet, som er det broderlige livs kilde.” (VC 42)

 

Alle, trenger vi det rene hjertet og Åndens kraft for å være åpne, fylte av respekt og hjertelighet overfor hverandre i våre søsterlige relasjoner.

 

Hva er min spontanne reaksjon på andres svakheter og feil?

 

Tekst: Sr. M. Rafaela Fischbach